REGULAMIN SKLEPU

 1. Właścicielem sklepu internetowego aicotkaninydodatki.pl jest AICO Agnieszka Węglińska z siedzibą , al. E. Śmigłego -Rydza 30/10, 93-281 Łódź o numerze NIP 7282401327, o numerze REGON 101047390, a zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM.
 2. W zakresie działalności sklepu internetowego aicotkaninydodatki.pl oferuje się tkaniny, dzianiny oraz dodatki krawieckie.
 3. Zamawiającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, lub podmiot gospodarczy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin i dokonuje Zamówienia.
 4. Klient będący osobą fizyczną lub podmiotem gospodarczym sklepu internetowego aicotkaninydodatki.pl, składając zamówienie oświadcza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Sprzęt Klienta, za pomocą którego składa on zamówienie powinien spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. W myśl art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013.1422 ze zm.) Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: a) podczas składania zamówienia powinien podawać swoje prawdziwe dane, b) nie może umieszczać na stronie internetowej sklepu w komentarzach treści naruszających dobra osobiste właściciela sklepu lub Klientów sklepu; c) takich, które spowodują techniczne zakłócenie funkcjonowania sklepu.
 7. Zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy aicotkaninydodatki.pl można składać tylko prawidłowo wypełniając formularz zamówieniowy. Po jego otrzymaniu nastąpi e-mailowy kontakt Sprzedawcy z Klientem, w celu potwierdzenia zamówienia. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania przez Sprzedającego prośby o potwierdzenie, zamówienia nie zostanie zrealizowane.
 8. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Klienta drugiego e-maila z informacją o treści „zamówienie w realizacji” co jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 9. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia każdego dnia, o każdej porze dnia. Warunkiem realizacji zamówienia tego samego dnia jest wysłanie formularza zamówieniowego do godziny 14.00. Po tej godzinie zamówienie otrzymuje status „do realizacji następnego dnia”. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub w dni świąteczne realizowane będą następnego dnia roboczego.
 10. Sprzedawca na stronie aicotkaninydodatki.pl zamieszcza ceny produktów w polskiej walucie, zawierające podatek VAT.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Klientowi zamówionych produktów w cenie, jaką miały one w trakcie złożenia zamówienia, nawet jeśli od czasu zamówienia do momentu jego realizacji cena ta uległa zmianie.
 12. Oferta cenowa zamieszczona na stornie aicotkaninydodatki.pl jest ważna wyłącznie na terenie Polski. Cenę wysyłki zagranicznej należy skonsultować ze Sprzedawcą.
 13. Sprzedawca w trybie pilnym poinformuje Zamawiającego o ewentualnym braku towaru w magazynie oraz o prawdopodobnym czasie realizacji zamówienia.
 14. Wysyłki realizowane są przez firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca. Każda przesyłka jest dobrze zabezpieczona, dzięki odpowiedniemu systemowi pakowania. Koszty przesyłki ponosi Kupujący a w przypadku zakupu opiewającego na kwotę brutto powyżej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) koszty przesyłki ponosi Sprzedający.
 15. Do każdej przesyłki zostaje dołączony dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Aby otrzymać fakturę VAT, konieczne jest wpisanie w zamówieniu numeru NIP i pozostałych danych, wymaganych do wystawienia faktury VAT.
 16. Zamawiający może dokonać płatności w następujący sposób: – przelew na konto (wskazane na stronie Sklepu Internetowego w dziale Płatności); – gotówką (za pobraniem)
 17. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu na konto towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki.
 18. Zamówienia, które nie są opłacone w ciągu 14 dni od daty ich złożenia będą anulowane
 19. Reklamacje i zwroty
 20. a) Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami telefonicznie pod numerem: +48 608 38 92 52; b) Po pokwitowaniu odbioru przesyłki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera czy doręczyciela – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji; c) Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną: d) Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty (zwrot pieniędzy na podane w przez Zamawiającego konto, bądź wymianę na towar taki sam, pozbawiony wad), a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej wspólnie pomiędzy Klientem a Sklepem decyzji). Adres, na który należy dokonać zwrot reklamowanych produktów to: AICO Agnieszka Węglińska, ul. Pabianicka 74, 95-030 Rzgów; e) Przesyłka jest realizowana na Twój koszt. f) W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. g) Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu, lub zwrócimy zapłaconą przez Ciebie kwotę. W tym celu prosimy o wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. h) Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. i) razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer +48 608 38 92 52  oraz pod adres e-mail: reklamacje@aicotkaninydodatki.pl udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację. j) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową, lub gospodarczą. k) Zwracany produkt nie może nosić jakichkolwiek śladów używania, towar dostarczony musi być w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 21. Sprzedawca i Klient mogą za zgodnym porozumieniem rozwiązać umowę zawartą za pośrednictwem niniejszego sklepu.
 22. Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego aicotkaninydodatki.pl, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 23. Konsument wysyłając listem poleconym na następujący adres AICO Agnieszka Węglińska, ul. Pabianicka 74, 95-030 Rzgów może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.
 24. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 25. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (w tym koszty dostawy zwracanej rzeczy).
 26. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 1. Sprzedawca niniejszym udziela gwarancji na produkty sprzedawane w ramach sklepu internetowego aicotkaninydodatki.pl; 2.Zakresem gwarancji objęte są: a) wady fizyczne tkwiące w produkcie powstałe w związku z jego produkcją, a także; b) niezgodność produktu z opisem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu aicotkaninydodatki.pl. 3. Gwarancja udzielona jest na okres jednego roku liczonego od dnia wydania Klientowi produktu i obowiązuje na terytorium RP. 4. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem gwarancji w terminie, o którym mowa w ust. 3 Sprzedawca dokona naprawy produktu lub wymieni go na wolny wad. 5. Skorzystanie z uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 27. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.).
 28. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmie przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.
 29. Informacje podane na stronie www.aicotkaninydodatki.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 30. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1442 ze zm.)
 31. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich.
 32. Zamawiający wysyłając formularz zamówieniowy akceptuje powyższy regulamin.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017